หลักสูตร งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม สอนโดย ครูอรพิน ตอตระกูล

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร

หลักสูตร งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม
Fashion Handicrafts Course
รหัส 31403
ประเภทวิชา คหกรรม
สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ หลักสูตร 200 ชั่วโมง
       


   

  

   

 
 

 .