หลักสูตร งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม สอนโดย ครูอรพิน ตอตระกูล

หลักสูตร

ประเภทวิชา คหกรรม
สาขาวิชา    ศิลปประดิษฐ์
รหัส          31403
หลักสูตร    งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม  หลักสูตร  200  ชั่วโมง
               Fashion Handicrafts Course
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจ หลักการประดิษฐ์ดอกไม้  งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม
2. มีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้วัสดุ - อุปกรณ์
3. ปฏิบัติงานดอกไม้ประดิษฐ์ งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม
4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ
สมรรถนะหลักสูตร
      สามารถเตรียมและปฏิบัติงานจัดดอกไม้ประดิษฐ์ งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยมได้ถูกต้อง
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา 31403-01  ชื่อวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์       
รหัสวิชา 31403-02 ชื่อวิชางานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น